Zmień plastik w dobre nawyki

„Zmień plastiki w dobre nawyki” Mikrogranty Wrocław / English below

Wyobrażacie sobie maszyny, które zmieniają plastikowe odpadki w piękne donice gotowe do zielonych nasadzeń? Już w sierpniu będziecie mogli wypróbować je na własny użytek! Proces recyklingu odbędzie się w maszynach zbudowanych w oparciu o schematy i idee związane z przepięknym globalnym ruchem Precious Plastic (Och zobacz!) https://preciousplastic.com/

„Zmień plastiki w dobre nawyki” to szereg wydarzeń edukacyjnych i warsztatowych, które zostaną połączone z akcją sprzątania śmieci w różnych miejscach Ołbina. Pragniemy zainspirować uczestników do ochrony środowiska i zmiany przyzwyczajeń konsumenckich, czego efektem ma być wspólna troska o przestrzenie publiczne, redukcja ilości plastiku poprzez zmniejszenie jego „szybkiej konsumpcji” tj. jednorazowego wykorzystania, właściwa segregacja czy wreszcie przetworzenie w warsztacie na inne unikatowe przedmioty.

Uwaga! Na warsztaty możemy przyjąć tylko limitowaną liczbę osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą mailową na adres poczta@plastformers.com z podaniem daty warsztatów z programu wydarzeń.
Pozostałe wydarzenia mają charakter otwarty.

Program wydarzeń:
2.08 | 18:00-19:00 | Park Tołpy, przy pawilonie ESK – wykład o korzyściach tworzenia przestrzeni zielonych, w tym jadalnych – Bruno Zachariasiewicz (Fundacja Plastformers) i Anna Rumińska (Chwastożercy, Slow Food Dolny Śląsk) + sprzątanie okolicy
3.08 | 9:00-14:00 | Plastformers, Walecznych 3/1b – warsztaty przetwarzania plastiku
3.08 | 17:00-18:00 | Skwer Ludzi ze znakiem „P” – wykład o zagrożeniach środowiskowych związanych z plastikiem – Marek Durajczyk (Uniwersytet Przyrodniczy) + sprzątanie okolicy
4.08 | 9:00-16:00 | Plastformers, Walecznych 3/1b – warsztaty przetwarzania plastiku

9.08 | 18:00-20:30 | Skwer Obrońców Westerplatte – wykład o idei zrównoważonego rozwoju, w tym zasadzie 4R – Bruno Zachariasiewicz (Fundacja Plastformers) + sprzątanie okolicy
10.08 |10:00-11:00 | Park Tołpy – wykład o pochodzeniu, właściwościach i rodzajach plastiku, dlaczego powinniśmy go cenić i racjonalizować jego użycie – dr Paulina Mayer (Politechnika Wrocławska) + sprzątanie okolicy
10.08 | 12:00-17:30 | Plastformers, Walecznych 3/1b – warsztaty przetwarzania plastiku
11.08 | 9:00-16:00 | Plastformers, Walecznych 3/1b – warsztaty przetwarzania plastiku

Jeżeli chcesz już teraz utrwalać dobre nawyki i wspomóc inicjatywę, to przynieś na wydarzenia jak najwięcej czystego plastiku oznaczonego znakiem recyklingu i nr 2 HDPE (polietylen) – to najczęściej nakrętki – oraz 5 PP (polipropylen). Z góry dzięki!

Projekt realizowany jest we współpracy z Mikrogranty Strefa Kultury Wrocław, Plastformers, Zakwas Studio, Stowarzyszenie Żółty Parasol, FormaLiści

„Change plastics into good habits” Mikrogranty Wroclaw

Imagine machines that change plastic wastes into beautiful flower pots, ready for plants? Coming soon in August you can try them for yourselves! The recycling process will take place in machines based on schemes and ideas of beautiful, global movement Precious Plastic (Oh look!) https://preciousplastic.com/

„Change plastics into good habits” is a series of educational events and workshops, that will connect with an action of collecting trashes from different places of Olbin. We desire to inspire participants to protect the environment and change consumer habits, which will effect in common care of public spaces, plastic reduction of it’s fast consumption (one use), proper segregation, and at last transformation in a workshop into valuable things.

Attention! Only limited number of people can participate in workshops. If you are interested, please contact e-mail poczta@plastformers.com with the date of workshops from the list below. Other events are open for everyone.

The programme of events:
2.08 | 18:00-20:30 | Park Tołpy, next to pavilion ESK – lecture of advantages creating green spaces, including edible Bruno Zachariasiewicz (Foundation Plastformers) i Anna Rumińska (Chwastożercy, Slow Food Dolny Śląsk) + collenting trashes
3.08 | 9:00-14:00 | Plastformers, Walecznych 3/1b – workshops
3.08 | 17:00-20:00 | Skwer Ludzi ze znakiem „P” – lecture of environmental threats of plastics Marek Durajczyk (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences) + collenting trashes
4.08 | 9:00-16:00 | Plastformers, Walecznych 3/1b – workshops

9.08 | 18:00-20:30 | Skwer Obrońców Westerplatte – lecture of the idea of sustainability, including 4R rule Bruno Zachariasiewicz (Foundation Plastformers) + collenting trashes
10.08 |10:00-12:00 | Park Tołpy – lecture of orgins, properties and kinds of plastic, why we should value and rationalise it dr Paulina Mayer (Wroclaw University of Science and Technology)
+ collenting trashes
10.08 | 12:00-17:30 | Plastformers, Walecznych 3/1b – workshops
11.08 | 9:00-16:00 | Plastformers, Walecznych 3/1b – workshops

If you want to fix good habits right now and support the initiative, then bring to the events clean plastic with the label of recycling number 2 HDPE (polyethylene) – including usually caps, and number 5 PP (polypropylene). Thank you all in advance!

The project is realised with cooperation of Mikrogranty Strefa Kultury Wrocław, Plastformers, Zakwas Studio, Stowarzyszenie Żółty Parasol, FormaLiści

Zmień plastiki w dobre nawyki Mikrogranty Wrocław

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *