[ENG & RUS version below]

Spoko Polish, Polish Cinema for Beginners oraz Mikrogranty zapraszają na sąsiedzki piknik i letnie kino plenerowe rozpoczynające serię językowych spotkań „Polish jest spoko! – conversation meetings”.

Pod koniec sierpnia chcemy spotkać się w Park Stanisława Tołpy z mieszkańcami i mieszkankami Wrocławia, zarówno tymi rodowitymi jak i tymi, którzy przyjechali tu z różnych zakątków świata, aby wspólnie cieszyć się ostatnimi chwilami lata, wzbogacić swoją wiedzę dotyczącą polskiego kina, a całość zwieńczyć plenerowym pokazem filmu „Wieś pływających krów” w reżyserii Katarzyny Trzaski. Projekcję poprzedzi wstęp o filmie w wykonaniu Polish Cinema for Beginners

Zapraszamy 21 sierpnia od 19:00 do Parku Stanisława Tołpy na Ołbinie.
Weźcie ze sobą swoje przekąski i napoje, my zadbamy o dobrą atmosferę i ciekawy wielokulturowy pokaz filmowy!

Spotkania organizowane będą z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
Zapoznajcie się z regulaminem wydarzenia (https://bit.ly/regulamin-Polish-jest-spoko-film), nie zapomnijcie też zabrać ze sobą środków ochrony osobistej (np. maseczek).

Spotkania prowadzone będą w języku polskim i angielskim, udział w nich jest bezpłatny, a liczba osób limitowana!

UWAGA! Na spotkanie obowiązują zapisy na maila: biuro@spokopolish.pl (imię i naziwsko prosimy przesłać w mailu o tytule: pokaz filmu 21.08)

O filmie:
Troje młodych berlińczyków ze wspólnoty Spirit Center, dbającej o duchowy rozwój swoich członków za pomocą jogi, medytacji, szamańskich rytuałów czy lekcji przetrwania w lesie, postanawia udać się na polską wieś. Jak na prawdziwych pielgrzymów przystało, Ellen, Mario i Jon jadą na Wschód, aż pod granicę Polski z Białorusią, gdzie od miejscowego gospodarza, Stanisława, wynajmują stuletni drewniany dom. Chcą spędzić tu wakacje, pracować w polu i być blisko natury i kultury – w ich mniemaniu nieskażonych jeszcze cywilizacją. Inne style życia, inne wartości, inne języki, nawet inna muzyka – czy jest cokolwiek, co łączy te dwa światy? Może po prostu marzenie o tym, że gdzieś jest lepsze, prawdziwsze życie?

O innych wydarzeniach w ramach projektu poszukajcie informacji na: https://strefakultury.pl/news/polski-jest-spoko-ze-spoko-polish/

Partnerem projektu jest: Stowarzyszenie Żółty Parasol, Fundacja EkoRozwoju, Fundacja Ważka oraz Polish Cinema for Beginners.

Projekt realizowany w ramach Edycji 22. Programu Mikrogranty.

Więcej o projekcie
„Spoko Polish” to kolektyw progresywnych nauczycieli i nauczycielek języka polskiego jako obcego, którzy zainicjowali projekt „Polish jest spoko! – conversation meetings”. Ich pomysł zakłada cykl ośmiu otwartych spotkań integracyjno-językowych dla osób z zagranicy, mieszkających we Wrocławiu. Program zajęć powstał w oparciu o konkretne problemy z jakimi borykają się obcokrajowcy po przyjeździe do dużego polskiego miasta, które wynikają z barier komunikacyjnych i różnic kulturowych. Grupa wybrała pod tym kątem tematy spotkań – transport publiczny, służba zdrowia, zakupy, rozmowy z sąsiadami, święta w Polsce, mniejszości etniczne, a także kultura i muzyka oraz wypoczynek. Na pierwszym spotkaniu w Parku Tołpy ma odbyć się plenerowy pokaz polskiego filmu z angielskimi napisami, który wzbogacony będzie wykładem o klasyce polskiego kina. Większość działań planowanych jest w siedzibie Ołbińskiego Centrum Aktywności Lokalnej oraz w Fundacji EkoRozwoju.

Spoko Polish, Polish Cinema for Beginners and Mikrogrants Wrocław invite you to a neighborhood summer picnic and outdoor cinema screening to open the „Polish jest cool! – conversation meetings” event series as part of the 22nd edition of Wrocław’s Mikrogrants!
In late August, we invite the inhabitants of Wrocław, both locals and those hailing from all over the world, to celebrate the summer warmth together, picnic on traditional dishes, learn more about Polish cinema and enjoy the outdoor screening of the feature length documentary film „Village of Swimming Cows” directed by Katarzyna Trzaska. The screening will be preceded by an introduction about the film made by Polish Cinema for Beginners.

We invite you on August 21 from 19:00 to Stanislaw Tolpa Park on Ołbin. Take your snacks and drinks with you, we will take care of the good atmosphere and an interesting multicultural movie projection!

Meetings will be organized with appropriate precautions. Read the regulations of the event https://bit.ly/regulamin-Polish-jest-spoko-film and don’t forget to take personal protective equipment (e.g. masks) with you.
Meetings will be conducted in Polish and English, participation is free, and the number of people is limited!
WARNING! Registration for the meeting is required by email: biuro@spokopolish.pl (please send your name and surname in the email with the title: “Film screening on August 21”)

Movie description:
Three young Berliners from the Spirit Center community, who take care of the spiritual development of their members through yoga, meditation, shamanic rituals and lessons of survival in the forest, decide to go to the Polish countryside. As befits true pilgrims, Ellen, Mario and Jon go to the East, as far as the Polish border with Belarus, where they rent a 100-year-old wooden house from their local host, Stanislaw. They want to spend their holidays here, working in the fields and being close to nature and culture, which in their opinion are still unpolluted by civilisation. Other lifestyles, different values, different languages, even different music – is there anything that connects these two worlds? Maybe just a dream that somewhere is a better, real life?

Find out about other events within the project at: https://strefakultury.pl/project/polish-jest-spoko-conversation-meetings/
The partners of the project are: the Yellow Parasol Association, Wrocław Film Foundation and Polish Cinema for Beginners.
The project is implemented as part of the 22nd Edition of the Mikrogranty Program.

More about the project:
„Spoko Polish” is a collective of progressive teachers of Polish as a foreign language who initiated the project „Polish is cool! – conversation meetings ”. Their idea involves a series of eight open integration and language meetings for foreigners living in Wrocław. The meeting topics were chosen based on everyday problems foreigners may face living in a large Polish city due to language barriers and cultural differences. The topics for the upcoming meetings are: public transport, healthcare, shopping, talking with neighbours, holidays in Poland, ethnic diversity in Poland and family gatherings..

At the first meeting in the Tołpa Park, an open-air screening of a Polish film with English subtitles is to be held, enriched with a lecture on the classics of Polish cinema. Most of the meetings in the series will be held at the headquarters of the Ołbiński Local Activity Center and the Eco-Development Foundation.

🇷🇺 [RUS] 🇷🇺

Spoko Polish, Polish Cinema for Beginners а также Микрогранты Вроцлав приглашают на соседский пикник и летнее кино под открытым небом, который открывает серию встреч „Polish jest spoko! -разговорные встречи” в рамках 22-й сессии вроцлавских Микрогрантов!

В конце августа мы хотим встретиться с жителями Вроцлава, как с местными, так с теми, кто приехал сюда со всего мира, чтобы вместе насладиться последними летними моментами, попробовать традиционные блюда на пикнике под открытым небом, обогатить свои познания о польском кино, и завершить все показом фильма под открытым небом «Деревня плавающих коров».
Рекомендуем взять с собой перекус для пикника!
Встречи будут организованы с соответствующими мерами предосторожности. Ознакомьтесь с регламентом проведения мероприятия (………………….), не забудьте также взять с собой средства индивидуальной защиты (например, маски).
Встречи будут проводиться на польском и английском языках, участие в них бесплатное, но количество мест ограничено!
ВНИМАНИЕ! Необходимо записаться на встречу по электронной почте: biuro@spokopolish.pl (пожалуйста, отправьте свое имя и фамилию в электронном письме с темой: показ фильма 21.08).

Описание фильма: Три молодых берлинца из общины Дух-Центр, которые заботятся о духовном развитии членов общины посредством йоги, медитации, шаманских ритуалов или уроков выживания в лесу, решают отправиться в польскую сельскую местность. Как подобает истинным паломникам, Эллен, Марио и Йон отправляются на Восток, вплоть до польской границы с Беларусью, где арендуют у местного хозяина, Станислава, 100-летний деревянный дом. Они хотят провести здесь свой отпуск, работать на полях и быть ближе к природе и культуре, которые, по их мнению, до сих пор не заражены цивилизацией. Другой образ жизни, разные ценности, разные языки, даже разная музыка – есть ли что-нибудь, что связывает эти два мира? Может быть, это просто мечта, что где-то есть лучшая, реальная жизнь?

Информацию о других событиях в рамках проекта вы найдете по ссылке: https://strefakultury.pl/project/polish-jest-spoko-conversation-meetings/
Партнерами проекта являются: Ассоциация „Желтый зонтик”, WrocFF и Польский кинотеатр для начинающих.
Проект реализован в рамках 22-й сессии Программы Микрогранты.
Подробнее о проекте:
„Spoko Polish” – это коллектив прогрессивных преподавателей польского языка как иностранного, которые инициировали проект „Polish jest Spoko! – разговорные встречи”. Их идея включает в себя серию из восьми открытых интеграционно-языковых встреч для людей из-за рубежа, живущих во Вроцлаве. Программа занятий основана на специфических проблемах, с которыми сталкиваются иностранцы, после приезда в крупный польский город, которые возникают в результате коммуникационных барьеров и культурных различий. Исходя из этого
группа выбрала темы встреч: общественный транспорт, здравоохранение, шоппинг, переговоры с соседями, отдых в Польше, этнические меньшинства, а также культура, музыка и отдых. На первой встрече в парке им. Толпы состоится показ польского фильма с английскими субтитрами под открытым небом, который дополнит лекция о классике польского кино. Большая часть мероприятий запланирована в главном офисе Олбинского центра локальной активности и Фонда экологического развития.

Polish jest Spoko sąsiedzki piknik i letnie kino plenerowe

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *